04433464813
گونش صنعت

شماره کارت بانکی جهت واریزی

جهت انجام واریزی به شماره کارت یا حساب بانکی

(بانک ملت – ۸۹۵۸-۲۶۶۵-۳۳۷۵-۶۱۰۴

شماره حساب ۴۷۳۱۰۸۸۳۸۵)

(بانک صادرات ۷۰۸۰-۷۹۳۱-۶۹۷۴-۶۰۳۷

شماره حساب ۰۱۰۱۱۳۸۱۳۵۰۰۰)

بنام -مصطفی آقایی دارغلو

توجه: لطفا قبل از واریز وجه ازموجودی جنس اطمینان حاصل کنید. با تشکر